بازدید شرکت دانش بنبان توسعه صنایع نفت و گاز سرو

پیشگام تولید کاتالیست صنایع فولاد، پتروشیمی و پالایش

حرکت ساعت ۸ صبح از در پورسینا

هزینه برای هر نفر ۱۶,۰۰۰ تومان

شماره هماهنگی: ۰۹۳۹۲۱۷۱۸۲۳ 

تاریخ ها

شنبه ۱۸ آبان – ثبت نام در بازدید

دوشنبه ۲۰ آبان – ثبت نام در بازدید

شنبه ۲۵ آبان – ثبت نام در بازدید