انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران دو دوره اصلی برگزاری نرم‌افزار دارد:

  1. دوره های تابستان
  2. دوره‌های زمستان

علاوه بر دوره‌های تخصصی نرم‌افزار، انجمن علمی، کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی و صنعتی دیگری نیز برگزار می‌کند.

گزارش فعالیت‌ها را می‌توانید اینجا مشاهده کنید.

ثبت نام برای دوره پیش رو در در همین صفحه صورت خواهد گرفت.