معرفی نشریه

mim-logo

 

یکی از اهداف این انجمن احیای دوباره نشریه بود. از سال ۹۰ تا کنون که آخرین شماره نشریه افق چاپ شد تا کنون شماره دیگری چاپ نشده بود. خوشبختانه با همت سردبیر محترم تیمی مجرب از دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر به عنوان هیئت تحریریه انتخاب و با وجود محدودیت ها شماره اول نشریه میم را به چاپ رسانده و در ۱۶ اسفند در گردهمایی سالیانه این دانشکده بین دانشجویان پخش کردند. این نشریه که تحت عنوان فصل نامه می باشد در خرداد ماه سال ۹۵ شماره دوم آن به چاپ رسید.

 

 

تیم نشریه میم:

نام و نام خانوادگی سمت در نشریه مقطع تحصیلی/ رشته سمت در انجمن
مجتبی رضایی مدیرمسئول کارشناسی/ مهندسی شیمی دبیر انجمن
امیرحسین اقبال منش سردبیر کارشناسی ارشد/ مهندسی شیمی-طراحی فرآیند عضو اصلی انجمن
مجید براتی مقدم عضو هیئت تحریریه کارشناسی/ مهندسی شیمی عضو عادی انجمن
سینا رضانواز عضو هیئت تحریریه کارشناسی ارشد/ مهندسی پلیمر عضو عادی انجمن
کیانوش صادقیان عضو هیئت تحریریه کارشناسی/ مهندسی شیمی عضو عادی انجمن
صبا صیفی کار عضو هیئت تحریریه کارشناسی/ مهندسی پلیمر عضو عادی انجمن
آزاده طهماسبی عضو هیئت تحریریه کارشناسی/ مهندسی شیمی عضو عادی انجمن
محمدعلی هاشمیان عضو هیئت تحریریه کارشناسی/ مهندسی پلیمر عضو عادی انجمن
مبینا رجبی عضو هیئت تحریریه کارشناسی/ مهندسی شیمی عضو عادی انجمن