بازدید شرکت دانش بنبان توسعه صنایع نفت و گاز سرو – شنبه ۲۵ آبان

ظرفیت به اتمام رسید.